UDIO POJA?IVA? - Standardni elektronski uredjaj za poja?avanje audio signala dobijenog iz zvu?ne kartice centralnog ra?unara.

ZVU?NICI - Standardni aktivni zvu?nici za ozvu?avanje sale. Audio signal dobija iz Audio poja?iva?a tj. zvu?ne kartice centralnog ra?unara.

ZVU?NA KARTICA - Standardna PC zvu?na kartica (PCI) sa standardnim audio izlazima, propisno ugradjena i instalirana u centralnom PC Serveru sa odgovaraju?im drajverima za operativni sistem ra?unara na CD-u (dobavlja? PC opreme). Namenjena izgovaranju studijski snimljenih zvu?nih zapisa glasa koji izgovara izvu?ene brojeve.

AUDIO KABLOVI - Standardni audio kablovi sa odgovaraju?im priklju?cima (?in?) i razdelnicama

AV VIDEO SWITCH - Preklopnik tri AV (?in?) video ulaza u jedan AV (?in?) video izlaz. Elektronski uredjaj koji kao video ulaze dobija AV video signale iz kamere, grafi?ke kartice centralnog ra?unara i TV signal iz nekog drugog uredjaja (video player, dvd player) a u zavisnosti od komande iz centralnog programa bira jedan od video signala koji prosledjuje ka televizorima i malom monitoru.

KAMERA U BUBNJU - Standardna digitalna kolor kamera u bubnju za pra?enje izvu?enih loptica, ta?nije jedne pozicije u sistemu za okretanje loptica sa AV video izlazom (?in?).

GRAFI?KA KARTICA TV OUT - TV Out grafi?ka kartica (AGP) sa S-Video TV izlazom i standardnim video izlazima za PC monitor i odgovaraju?im drajverima za operativni sistem ra?unara na CD-u (dobavlja? PC opreme). Namenjena za grafi?ku proveru tiketa.
Isklju?ivo ATI model grafi?ke kartice.

TV IN - AV OUT - Standardni uredjaj za obradu primljenog TV signala iz TV tjunera (ili satelitskog risivera) u izlazni AV video signal. Ulaz TV signala u Bingo video sistem.

TV APARAT - Standardni TV aparati sa RGB i AV video ulazom (AV2-?in?) za pra?enje video informacija u sali (video signal iz kamere u bubnju - izvu?ena loptica, grafi?ka provera tiketa, video zapis reklamnog karaktera).

MALI MONITOR - Standardni mali monitor na pultu sa AV video ulazom za pra?enje grafi?kih i video informacija u sistemu (kamera u bubnju - loptica u gnezdu, grafi?ka kartica centralnog ra?unara - grafi?ka provera tiketa, video zapis iz drugog video uredjaja - reklamni spotovi).

VIDEO - DVD KABLOVI - Standardni video-dvd kablovi sa odgovaraju?im priklju?cima (?in?) i razdelnicama.

LOPTICE - Pakovanje od 90 loptica za bingo

TIKETI - Pakovanje od 500 tiketa

UPS - Standardni stabilizator napona za centralne upravlja?ke ra?unare na komandnom pultu. U praksi se dešava da ?esto dolazi do naglog pada strujnog napona u sali, što dovodi do neregularnog izlaska iz svih programa i celog sistema, a ponovnim uklju?ivanjem dešava se da otkaže neka od komponenti ra?unara (grafi?ka kartica). Ovim bi se ti problemi amortizovali.

PRODUŽNI KABLOVI - Produžni strujni kablovi (za sve uredjaje) sa uti?nicama i prekida?em od 220V i jedan trofazni.

STRUJNI KABLOVI - Naponski kablovi za napajanje za sve uredjaje

PULT - Stolarija. Proširenje komandnog pulta tako da ima dovoljno prostora za dva upravlja?ka ra?unara, mali monitor, dva operatera, jednog blagajnika, blagajnu, kasu, komunikacioni adapter i video switch.

ZVU?NI ZAPISI - studijski snimljeni glasovi (izgovaranje brojeva izvu?enih loptica).

DRAJVERI - CD sa instalacionim programima - drajverima za PC komponente.

BINGO HELP - Uputstvo za upotrebu i održavanje sistema.